Julkaisut

Julkaisuja liittyen työnohjaukseen:

 1. Ollila, Seija & Niskanen Jouni (2003). Hallinnollinen työnohjaus johtamistyön tukena kunnallisessa terveydenhuollossa.  Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1/2003, 22–30.
 2. Ollila, Seija (2004). Sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa osaamisen strateginen johtaminen etsii omaa linjaansa – johtamisen osaamista tukee hallinnollinen työnohjaus. Hallinnon tutkimus Vol. 23, 4/2004, 29–40.
 3. Laaksonen, Hannele, Niskanen Jouni, Ollila Seija & Risku Aija (2005). Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Helsinki: Edita.
 4. Ollila, Seija (2006). Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa – Johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana. Sosiaali- ja terveyshallinto 1, Acta Wasaensia nro 156.
 5. Ollila, Seija (2008). Strategic support for managers by management supervision. Leadership in Health Services Vol. 21, No. 1.
 6. Ollila, Seija (2010). Johtamisen osaamisen syventäminen opetuksessa. Erilainen oppimiskokonaisuus yliopisto-opiskelussa. Pedaforum 2/2010.
 7. Ollila, Seija (2011). Rehtorien näkemyksiä ja kokemuksia oppilaitosjohtamisesta ja hallinnollisesta työnohjauksesta.  Rexi-lehti 1/2011.
 8. Laaksonen, Hannelle, Niskanen Jouni & Ollila Seija (2012). Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Toinen uusittu painos kirjasta. Helsinki: Edita Oy.
 9. Ollila, Seija (2012). Hallinnollinen työnohjaus perusopetuksen ja lukion johtamisessa. Tukea johtamisosaamiselle. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 298. Sosiaali- ja terveyshallintotiede.
 10. Vartiainen, Pirkko, Ollila Seija, Raisio Harri & Lindell Juha (2013). Johtajana kaaoksen reunalla. Kuinka selviytyä pirullisista ongelmista? Helsinki: Gaudeamus Oy.
 11. Ollila, Seija (2014). Johtajakin tarvitsee työnohjausta. Teoksessa: Parempaa työelämää tekemässä. Tutkiva ote työnohjaukseen, 181-201. Toim. Teija Heroja, Arja Koski, Pekka Seppälä, Risto Säntti ja Aila Wallin. United Press Global 2014.
 12. Ollila, Seija (2014). Management Supervision in Educational Institution – support for well-being. Konferenssijulkaisussa EDUlearn14, 4539-4545. Barcelona.
 13. Laaksonen, Hannele & Ollila Seija (2017). Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Toimitettu julkaisu. Helsinki: Edita Publishing Oy.
 14. Ollila, Seija (2019). Narsismi työnohjauksessa. Osviitta 3/2019, 5-9.
 15. Ollila, Seija (2020). Työnohjattavana johtaja. Osviitta 1/2020, 10-14.
 16. Ollila, Seija (2020). Toivon pilkahduksia työnohjaukseen. Osviitta 3/2020, 3-9.
 17. Ollila, Seija (2020). Kompleksiset tilanteet työyhteisön johtamisessa – Mistä voimavaroja? Teoksessa: Hyvän johtamisen ainekset – Johdon ja esimiesten työnohjauksesta, 205-214. Toim. Marita Paunonen-Ilmonen ja Ulla Heinonen. Sued Management Oy. Tallinna: AS Pakett.
 18.  Ollila, Seija (2021). Työyhteisötaidot kontekstissa – voimavaroja terveydenhuollon työhön. Spirium (Suomen Anestesiasairaanhoitajat RY) 1/2021, 16-19.
 19. Ollila, Seija (2021). Tunnista eri temperamentit – Sujuvoita työtä ja työnohjausta. Osviitta 4/2021, 16-19.
 20. Ollila, Seija (2022). Työnohjaaja kanavanvartijana. Myötätunto muita ja itseä kohtaan antaa voimaa. Osviitta 2/2022, 5-10. 
 21. Ollila, Seija (2022). Henkilöstöjohtamisen tukemisen keinoja. Teoksessa: Henkilöstöjohtamisen moninaisuus – ajateltua, koettua, tutkittua, 143-152. Toim. Hannele Laaksonen & Seija Ollila. Helsinki: Oppian.
 22. Kivinen, Pirkko & Ollila, Seija (2023). Johtajien työnohjauksen uudet muodot digiaikakaudella. Focus Localis Vol 51, Nro 1, 105-119.
 23. Ollila, Seija (2023). Kutsumus – ylevää ajattelua vai arjen merkityksellisyyttä? Osviitta 4/2023, 10-13.

Muut julkaisut:

 1. Ollila, Seija (2006). Lectio praecursoria. Hallinnon Tutkimus vol. 25, 2/2006 s.71–73.
 2. Vartiainen, Pirkko & Ollila Seija (2006). Suun terveydenhuoltoa puhelinpalveluna. Arviointi Vaasan suun terveydenhuollon puhelinpalveluhankkeen I vaiheen toiminnasta. Sitra.
 3. Vartiainen, Pirkko & Ollila Seija (2008). Sähköinen asiointi ja puhelinpalvelu Vaasan suun terveydenhuollossa. Arviointi projektin toiminnasta ja vaikutuksista. Sitra.
 4. Ollila, Seija (2008). Osaamisen johtaminen ja tuottavuus sosiaalityössä. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen verkkojulkaisu. ISO-julkaisut.
 5. Ollila, Seija & Lähdesmäki Kirsi (2008). Ryhmädynamiikan ja rakentavan kriittisyyden hyödyntäminen kandidaatintutkielmaseminaarissa. Pedaforum 2/2008.
 6. Ollila, Seija (2009). Tuottavuus muutoksessa – Sosiaalityö osaamisen johtamisen näkökulmasta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/2009, 176–187.
 7. Vartiainen, Pirkko, Ollila Seija & Isosaari Ulla (2009).  Ensuring Access to Treatment from an Ethical Perspective. Leadership in Health Services 1/2009.
 8. Ollila, Seija (2009).  Projektiosaaminen näkökulmana. Arvio kirjasta Virtanen Petri: Projekti  strategian toteuttajana. Hallinnon Tutkimus 5/2009.
 9. Vartiainen, Pirkko & Ollila Seija (2009).  Hallinnon Tutkimus-lehden on jälleen aika siirtyä uusiin käsiin. Hallinnon Tutkimus 5/2009 pääkirjoitus.
 10. Valkama, Katja & Ollila Seija (2011). Sosiaalisen pääoman kahdet kasvot Pohjanmaan näkökulmasta. Teoksessa: Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. Näkökulmia Pohjanmaalta. Toim. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia
 11. Raisio, Harri, Vartiainen Pirkko & Ollila Seija (2011). Upcoming Experiment in Deliberative Governance: Description of the First Finnish Youth Jury.
 12. Raisio, Harri, Ollila Seija & Vartiainen Pirkko (2010). “Tavoitteena aito osallisuus: Tarkastelussa Suomen ensimmäinen deliberatiivinen nuorisoraati”. Kansalaisosallistuminen-lehti.
 13. Raisio, Harri, Valkama Katja, Isosaari Ulla, Ollila Seija & Vartiainen Pirkko (2010). The diversity of social values and value diverse governance: Presenting a ‘symbiotic’ approach of public governance and ideas for development. Paper presented in 12th Winelands Conference: Public Leadership for Added Citizen Value, 17–19 March, Stellenbosch, South Africa.
 14. Raisio, Harri, Ollila Seija & Vartiainen Pirkko (2011). Deliberatiivinen osallistuminen syrjäytymisen ehkäisyssä: Näkökulmana osallisuus kouluyhteisössä. Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet – koulutuksen näkökulma. Toim. Pentti Arajärvi & Atte Korte. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja 28. Joensuu.
 15. Raisio, Harri & Seija Ollila (2011). ”Se keskustelu oli kaikkein oleellisin juttu ja kivoin”. Pienryhmäkeskustelut nuorten kansalaisraadissa. Teoksessa: Lapset ja nuoret yhteiskunnan toimijoina, 106–121. Toim. Niina Mäntylä. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 297. Oikeustiede 17. Julkisoikeus.
 16. Vartiainen, Pirkko, Mäkinen Eija, Ollila Seija & Raisio Harri (2011). Uusi kuntarakenne vahvistaa osallistumisen mahdollisuuksia. Hallinto 6/2011, 10–11.
 17. Ollila, Seija, Raisio Harri & Vartiainen Pirkko (2012).  Projektityöskentelyn opiskelu yliopistossa. Opiskelijoiden kokemuksia Nuorten kansalaisraadin toteuttamisesta Vaasan yliopistossa. Pedaforum 2012.
 18. Vartiainen Pirkko, Raisio Harri & Ollila Seija (2012). Kansalaisraati kuulemisen keinona. Premissi. 3, 47–50.
 19. Vartiainen, Pirkko & Ollila Seija (2012). Kansalaiset sosiaali- ja terveyshallintotieteen keskiössä. Kirjassa: Näkökulmia hallintotieteisiin. Toim. Esa Hyyryläinen, 89–93.
 20. Raisio, Harri, Ollila, Seija & Vartiainen, Pirkko (2012). Do youth juries enhance youth political and societal participation? Lessons from the Vaasa experiment. Scandinavian Journal of Public Administration. 15, 41–59.
 21. Ollila, Seija, Raisio, Harri & Vartiainen, Pirkko (2012). Uusi solidaarisuus – Pohjana hyvinvointiyhteiskunnan kehitykselle. Kirjassa: Julkista – yksityistä; millaisissa rakenteissa? Offentligt – privat; i hurudana strukturer? Juhlakirja professori Eija Mäkisen 60-vuotispäiväksi. Toim. Jan-Erik Helenelund, Ilpo Luoto, Niina Mäntylä & Kristian Siikavirta, 48–58.
 22. Ollila, Seija & Raisio, Harri (2013). Sanomalehtiyliopisto: gallupeista aitoon kuulemiseen. Pohjalainen, Ilkka.
 23. Ollila, Seija & Raisio, Harri (Toim.). (2013). Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä. Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Toimitettu teos. Vaasa: Vaasan yliopisto.
 24. Ollila, Seija & Kujala, Anne. (2013). Osallistumista edistämässä muuttuvassa kouluyhteisössä – Rehtorien näkemyksiä. Kirjassa: Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä. Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotispäivän kunniaksi. Toim. Ollila Seija & Raisio Harri. 324-343.
 25. Mäntylä, Niina, Kivelä, Jonna, Ollila, Seija & Perttola, Laura. (2013). Pelastakaa koulukiusattu. KAKS-Kunnallisalan kehittämissäätiö: Vammala.
 26. Ollila, Seija. (2013). Productivity in Public Welfare Services is Changing: The Standpoint of Strategic Competence-Based Management. Social Work in Public Health. 28, 566-574.
 27. Raisio, Harri, Vartiainen, Pirkko, Setälä, Maija & Ollila, Seija. (2014). Eutanasiaan liittyvä päätöksenteko edellyttää harkittua ja punnittua yhteiskunnallista keskustelua. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 51, 59-62.
 28. Lindell, Juha, Ollila, Seija & Vartiainen, Pirkko. (2014). Kompleksisuuden johtaminen. Kirjassa: Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon. Toim.Lehto, Kirsi. 86-99.
 29. Tammi Tuure, Raisio Harri & Ollila Seija. (2014). Oppilaitokset ja deliberatiivisen demokratian reunaehdot: Opiskelijoiden kokemuksia kolmesta kansalaisraadista. Kasvatus. 45, 228-256.
 30. Mäntylä, Niina & Ollila, Seija. (2014). Skolmobbning i Finland och elevernas problematiska rättskydd. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 1-2014, 44-55.
 31. Ollila, Seija & Vartiainen, Pirkko. (2014). Strategic Competence-Based Management in Finnish Health-Care Services). Kirjassa: Strategic Management in Public Organizations. Toim. Joyce, Paul; Drumaux, Anne. 194-204.
 32. Ollila, Seija. (2015). Johdanto : Saattohoito tutkimusprojektina. Kirjassa: Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella : Näkökulmana ‘ihmisen ääni’. Toim.Ollila, Seija. 1-7.
 33. Juppo, Virpi & Ollila, Seija. (2015). Johtajien näkemyksiä kompleksisesta muutostilanteesta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 1, 19-32.
 34. Ollila, Seija (Toim.). (2015). Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella : Näkökulmana ‘ihmisen ääni’. Toimitettu julkaisu. Vaasan yliopisto: Vaasa.
 35. Hautamäki, Satu & Ollila, Seija. (2016). Miten lääketieteen opetus onnistuu keskussairaalassa. Suomen lääkärilehti. 71, 2060-2061.
 36. Ollila, Seija. (2016). Näkökulmia hyvään johtamiseen. Terveydenhoitaja. 2, 34-35.
 37. Laine, Pertti & Ollila, Seija. (2016). Osallisuuden kokemus hajautetuissa asiantuntijaorganisaatioissa. Kunnallistieteellinen Aikakauskirja. 44, 45-63.
 38. Ollila, Seija. (2017). Johdanto. Kirjassa: Tulkkaus terveydenhuollossa : Lähtökohtana asiakkaan ymmärrys. Toim.Ollila, Seija. 1-3.
 39. Ollila Seija (Toim.). (2017). Tulkkaus terveydenhuollossa : Lähtökohtana asiakkaan ymmärrys. Toimitettu julkaisu. Vaasan yliopisto: Vaasa.
 40. Raisio, Harri, Puustinen, Alisa, Vartiainen, Pirkko, Lindell, Juha & Ollila, Seija. (2018). Teaching public administrators and leaders to handle complexity. Complexity, Governance & Networks. 4, 80-91.
 41. Ollila, Seija (2018). Den decentraliserade expertorganisationen – en översikt med fokus på invisens erfarenheter. Nordisk Administrativt Tidsskrift 1/2018, 95. årgang, 51-59.
 42. Ollila, Seija, Raisio, Harri, Vartiainen, Pirkko, Lindell, Juha, Pernaa, Hanna-Kaisa & Niemi, Tomi. (2018). Organisaatio muutosten pyörteissä – hajautuksessa asiantuntijoiden osaaminen esiin. Työelämän Tutkimus 4-2018, s. 236-250.
 43. Ollila, Seija & Kujala, Anne. (2018). Narsistinen johtajuus sosiaali – ja terveysalalla. Hallinnon Tutkimus 37. vuosikerta, 3/2018, s. 187-200.
 44. Ollila, Seija (2019). Kohti tietoista, pyyteetöntä ja myötätuntoista johtamista. Arviointi kirjasta: Rasmus Hougaard, Teetta Kalajo & Heljä Ora: Ajatteleva johtaja – Miten johdat itseäsi, tiimiäsi ja organisaatiotasi huipputuloksiin. Alma Talent 2018. Osviitta 1/2019.
 45. Ollila, Seija (2019). Työhyvinvointi työelämässä – voi paremmin työssäsi ja auta toisia jaksamaan. Arviointi kirjasta: Anne Mäkikangas, Saija Mauno & Taru Feldt (toim.) Tykkää työstä – Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-kustannus 2017. Osviitta 2/2019.
 46. Ollila, Seija (2019). Työelämässä tutkittua. Osviitta 3/2019, 30-31.
 47. Ollila, Seija (2019). Ujot, introvertit ja ekstrovertit. Arviointi kirjasta: Liisa Keltikangas-Järvinen: Ujot introvertit.WSOY 2019. Osviitta 4/2019.
 48. Ollila, Seija (2019). Työelämässä tutkittua. Osviitta 4/2019, 26-28.
 49. Ollila, Seija (2020). Työelämässä tutkittua. Osviitta 1/2020, 34-36.
 50. Ollila, Seija (2020). Oppimiskokemuksia. Parempi mieli lisää luovuutta. Osviitta 1/2020, 37.
 51. Lindell, Juha, Ollila, Seija & Vartiainen, Pirkko (2020). Kompleksisuuden johtaminen. Kirjassa: Ilari Karppi, Kirsi Lehto & Niina Mäntylä (toim.) Governance V: Hallintaa ja yhteistyötä, 101-111. Tampere: Tampereen yliopisto.
 52. Pakarinen, Terttu & Ollila Seija (2020). Henkilöstöjohtamisen dilemmat kompleksisessa organisaatiossa – esimerkkinä maakunta- ja Sote-uudistus. Kirjassa: Pirkko Vartiainen & Harri Raisio (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa. Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen. 214-228. Helsinki: Gaudeamus Oy.
 53. Raisio, Harri & Ollila, Seija (2020). Tarina Perhosvaikutuksesta. Omakustanteinen lastenkirja, jonka tekijät ovat yhdessä kirjoittaneet. Kuvittanut Seija Ollila.
 54. Ollila, Seija (2020). Työelämässä tutkittua. Osviitta 2/2020, 30-32.
 55. Ollila, Seija & Kujala, Anne (2020). Moninaisuus työelämässä ja johtamisessa – erityisherkät persoonat työssä. Hallinnon Tutkimus 39. vuosikerta, 2/2020, s. 90-102.
 56. Ollila, Seija (2020). Työelämässä tutkittua. Osviitta 3/2020, 28-30.
 57. Ollila, Seija (2020). Keskustele paineetta. Arviointi kirjasta: Helena Åhman: Keskusteluälykkyys painetilanteissa. Alma Talent 2019. Osviitta 3/2020.
 58. Ollila, Seija (9.9.2020). Erityisherkkyys – moninaisuuteen kytkeytyvä persoonallisuus. Verkkojulkaisu Kollega-lehdessä: https://kollega.fi/-/blogit/vierailija-blogi/
 59. Ollila, Seija (2020). Työelämässä tutkittua. Osviitta 4/2020, 32-34.
 60. Ollila, Seija (2021). Työelämässä tutkittua. Osviitta 1/2021, 32-34.
 61. Ollila, Seija (2021). Energinen tiimi saa aikaan, uudistuu ja voi hyvin. Arviointi kirjasta: Hasse Kvist, Sanna Mäkipää, Salla Alajoki, Tiina Mehto, Kenny Niutanen & Tuomo Sulkumäki: Tiimisoppa -Iloa ja energiaa kaaliin. Bookcover 2020. Osviitta 1/2021, 38-39.
 62. Ollila, Seija (2021). Pallon liikuttava voima. Osviitta 1/2021, 41.
 63. Ollila, Seija (2021). Työelämässä tutkittua. Osviitta 2/2021, 36-38.
 64. Ollila, Seija (2021). Käytä järkeä oivaltavasti. Arviointi kirjasta: David Robson: Älykkyysloukku. Miksi teemme tyhmiä virheitä ja miten tehdä parempia päätöksiä. Tuuma-kustannus 2020. Osviitta 2/2021, 40.
 65. Wiikinkoski, Tarja & Ollila, Seija (2021). Varautuminen julkisena ja yhteisenä toimintana – esimerkkinä pelastustoimi. Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja. (Toim.) Alisa Puustinen. Kuopio: Pelastusopiston julkaisu, 91-112.
 66. Ollila, Seija (2021). Työelämässä tutkittua. Osviitta 3/2021, 37-39.
 67. Ollila, Seija (2021). Työelämässä tutkittua. Osviitta 4/2021, 39-41.
 68. Ollila, Seija (2021). Näkemyksiä työntekijän osallisuudesta. Arviointi kirjasta: Pauli Kettunen (toim.) Työntekijän osallisuus – Mitä se on ja mitä sillä tavoitellaan. Gaudeamus 2021. Osviitta 4/2021, 36.
 69. Ollila, Seija (2022). Työelämässä tutkittua. Osviitta 1/2022, 34-36.
 70. Ollila, Seija (2022). Työelämässä tutkittua. Osviitta 2/2022, 35-36.
 71. Laaksonen, Hannele & Ollila, Seija (Toim.)(2022). Henkilöstöjohtamisen moninaisuus – ajateltua, koettua, tutkittua. Helsinki: Oppian.
 72. Ollila, Seija (2022). Moninaisten persoonallisuuksien johtaminen. Teoksessa: Henkilöstöjohtamisen moninaisuus – ajateltua, koettua, tutkittua, 24-35.Toim. Hannele Laaksonen & Seija Ollila. Helsinki: Oppian. 
 73. Laaksonen, Hannele & Ollila, Seija (2022). Ristiriidat ja konfliktit työyhteisön haasteena. Teoksessa: Henkilöstöjohtamisen moninaisuus – ajateltua, koettua, tutkittua, 130-141. Toim. Hannele Laaksonen & Seija Ollila. Helsinki: Oppian. 
 74. Ollila, Seija (2022). Työelämässä tutkittua. Osviitta 3/2022, 37-39.
 75. Ollila, Seija & Kivinen, Pirkko (2022). Lupa olla luova. Osviitta 4/2022, 16-19.
 76. Ollila, Seija (2023). Työelämässä tutkittua. Osviitta 1/2023, 30-32.
 77. Ollila, Seija (2023). Työelämässä tutkittua. Osviitta 2/2023,36-38.
 78. Ollila, Seija (2023). Miten ymmärtää ennakoivasti työuupumusilmiötä? Arviointi kirjoista: Tanja Lappi: Eroon työuupumuksesta. Jaksamisen johtaminen työpaikoilla. Alma Talent 2022 ja Marjo Mattila: Työuupumuksesta toiseen. Keinoja toipumiseen ja ennaltaehkäisyyn. Oppian 2022. Osviitta 2/2023, 41-42.
 79. Ollila, Seija (2023). Tutkijana ultramatkalla omassa elämässään. Lämpimällä sisulla eteenpäin. Osviitta 3/2023, 12-15.
 80. Ollila, Seija & Pohjola, Riikka (2023). Haikon konferenssi voimaannutti. Me olemme STORY. Osviitta 3/2023, 16-17.
 81. Ollila, Seija (2023). Työelämässä tutkittua. Osviitta 3/2023, 31-33.
 82. Ollila, Seija (2023). Taito ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Arviointi kirjasta: Tia Isokorpi, Vuokko Järvenpää, Sari Keskimaa & Arja Koriseva-Karmala: Taidot ja hyvinvointi. Mediapinta Oy 2023. Osviitta 3/2023, 38.
 83. Ollila, Seija (2023). Valta työyhteisössä. STOry PAIKALLISTA. Osviitta 3/2023, 42-43.
 84. Ollila, Seija (2023). Työelämässä tutkittua. Osviitta 4/2023, 32-34.
 85. Airaksinen, Anne, Satri, Janna, Ollila, Seija & Salonen O. Arto (2023). ”Suurin osa elämästä on menny siihen, että mun täytyis olla toisenlainen” – Herkkyyden kokemuksia nyky-yhteiskunnassa. Aikuiskasvatus – rajoja ylittävä tiedelehti. 4/2023, 276-292. Doi: http://journal.fi/aikuiskasvatus